:

ساعت کار بخش کنسولی

 

ساعت کار بخش کنسولی 

 

 

دریافت مدارک از مراجعین: از ساعت 09:30 الی 12:30(یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه

 

 

تحویل مدارک به مراجعین: از ساعت 16:00 الی  17:30 (یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه

 

 

پذیرش اتباء بلاروسی جهت امور کنسولی، خارج از ساعات مزبور، با هماهنگی قبلی از طریق تماس تلفنی :29 22 75 22 21  0098 صورت میپذیرد

 

 
 

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to