:

اقدامات دفتر اسناد رسمی

طبق قانون جمهوری بلاروس از تاریخ 18 ژوئیه 2004 «درباره ی فعالیت های دفترهای اسناد رسمی »  وهمچنین بر مبنای اساسنامه کنسولی جمهوری بلاروس، مصوبه فرمان شماره 82 رئیس جمهور بلاروس در تاریخ 19 فوریه 1996، در فعالیت های دفترهای اسناد رسمی توسط مقامات مسئول نمایندگی های سیاسی ونیز دفاتر کنسولی جمهوری بلاروس انجام میگیرند.

اشخاصی که جهت انجام اقدامات اسناد رسمی مراجعه می نمایند، مدارکی جهت اهراز هویت ، حقوق شهروندی و مدنی و ظرفیت قانونی اشخاص حقوقی، ارائه می نمایند که وکالت  تام جهت انجام چنین اقداماتی را از طرف شخص ویا به نفع اشخاص دیگر را مجاز می سازد.

اقدامات اسناد رسمی در صورت ارائه اطلاعات و (یا) مدارک لازم جهت انجام این اقدامات و در کنار ارائه تاییدیه پرداخت هزینه کنسولی صورت می پذیرد.

نام اقدامات اسناد رسمی و نرخ هزینه های کنسولی

 

نرخ به یورو

تایید گواهی رضایتنامه

35

تایید گواهی وکالتنامه برای وسایل نقلیه، من جمله انتقال حق وکالت:

 

بستگان نزدیک (والدین، فرزند، همسر، خواهر و برادر، نوه، پدربزرگ، مادربزرگ، پدر خوانده، مادر خوانده و فرزند خوانده)

35

سایر افراد

105

تایید گواهی وکالتنامه برای حق استفاده، مالکیت ونقل و انتقال ملک و دارایی، به جز وکالتنامه ذکر شده در بند قبلی:

 

بستگان نزدیک (والدین، فرزند، همسر، خواهر و برادر، نوه، پدربزرگ، مادربزرگ، پدر خوانده، مادر خوانده و فرزند خوانده)

35

سایر افراد

70

تایید گواهی  سایر انواع وکالتنامه

35

تایید رونوشت برابر اصل مدارک و رسید آنها

35

تایید برابری امضا مدارک، به استثنای برابری امضای مترجم (به ازای هر امضا):

 

صاحبان کارت برای ارائه به بانک

35

سایر افراد

20

تایید برابری امضا مترجم در ترجمه مدارک

20

تایید صحت و برابری ترجمه مدارک از زبانی به زبان دیگر ( به ازای هر صفحه)

70

تایید صحت گواهی زنده بودن شخص، تایید محل اقامت شهروند، تایید هویت شخص با عکس ارائه شده،تایید زمان ارائه اسناد، انتقال درخواست ها از اشخاص حقوقی و افراد به سایر اشخاص حقوقی و افراد، پذیرش اسناد برای نگهداری

105

صدور المثنی اسناد رسمی محضری تایید شده

35

 

در جدول فوق نرخ هزینه های کنسولی برای اقدامات رایج دفتر اسناد رسمی ذکر شده است.چنانچه اقدام مورد نظر شما در این جدول مشخص نشده است، تماس با نمایندگی کنسولی جهت روشن شده امکان اجرای آن و  میزان هزینه های کنسولی الزامی است

 

امتیازات برای دسته های خاصی از افراد در زمینه هزینه های کنسولی در قانون مالیات جمهوری بلاروس (قسمت ویژه) 29 دسامبر 2009 پیش بینی شده است.

جهت صدور انواع خاص وکالتنامه و تاییدیه قراردادها، نیاز به ارائه مدارک تکمیلی می باشد.

متن وکالتنامه ها و درخواست ها بر مبنای قوانین جمهوری بلاروس به زبان بلاروسی یا روسی صادر می شوند.

برای انجام اقدامات دفتر اسناد رسمی، اسنادی که با الزامات قانون جمهوری بلاروس مطابقت نداشته باشند ، به ویژه: اسناد دارای محو و پاک شدگی،مخدوش و خط خورده، ، اصلاحات بدون توافق قبلی؛ تکمیل فرم بدون رعایت استانداردهای دبیرخانه ای؛ محتوی اطلاعاتی که توانایی و اعتبار شهروندان و همچنین اعتبار کار اشخاص حقوقی را نقض کند یا زیر سوال ببرد، پذیرفته نمی شوند. 

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to