:

تاریخچه سفارت بلاروس در ایران

تاریخچه سفارت بلاروس در ایران 

20 ماه سپتامبر سال 1996  –  صدور حکم کابینه وزیران جمهوری بلاروس به شماره 621 مبنی بر" افتتاح نمایندگی رایزنی بازرگانی و اقتصادی جمهوری بلاروس در جمهوری اسلامی ایران" 

23 ماه می سال 1997 –  افتتاح نمایندگی رایزنی  بازرگانی و اقتصادی جمهوری بلاروس در جمهوری اسلامی ایران 

5 ماه دسامبر سال 1997 – صدور حکم شورای وزیران جمهوری بلاروس به شماره 1608 مبنی بر " تبدیل نمایندگی رایزنی بازرگانی و اقتصادی جمهوری بلاروس در جمهوری اسلامی ایران به سفارت جمهوری بلاروس در جمهوری اسلامی ایران 

8 – 6 ماه مارت سال 1998 – افتتاح رسمی سفارت جمهوری بلاروس در جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر ریاست جمهوری بلاروس به ایران 

 

سفرای فوق العاده و تام الاختیار جمهوری بلاروس در جمهوری اسلامی ایران

 

سالهای  2008 – 1998   - لئونید ولاسویچ راچکوف

سالهای  2016 – 2008   - ویکتور واسیلوویچ ریباک

ژوئیه  سال 2016 تا کنون — یوری ایوانویچ لازارچیک

 

 

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to