:

پیشنهادات تجاری شرکت های بلاروسی

  • پیشنهاد تجاری شرکت “TehnoSky”; وب سایت — www.tehnosky.by
  • www.bremino-sez.by :وب سایت “Bremino-Orsha„امکان سرمایه گذاری جهت احداث تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to