:

(B ویزا ترانزیت ( نوع

ویزای ترانزیت به منظور حمل و نقل عبوری از خاک بلاروس صادر می شود.این ویزا برای یک دوره حداکثر یک ساله صادر شده و مدت زمان مجاز حضور در خاک بلاروس تنها دو روز می باشد. خروج از کشور بلاروس نباید بیشتر از دو روز از زمان ورود به این کشور به طول انجامد. اطلاعات بیشتر در بخش «ویزا».

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to